Heerz Tooya
ARV.I

About

ARVInternational is an artist residency located in Vishovgrad, a rural village in the central part of northern Bulgaria. It is a place for Bulgarian and international artists to find inspiration, focus on their work, and produce solo exhibitions. ARVI hosts a maximum of three artists each month from May to October every year. The artists-in-residence conclude their monthly stay with a solo exhibition at gallery Heerz Tooya.

ARVInternational е артистична резиденция, която се намира във Вишовград, селце в централната част на Северна България. Тя е място, където български и международни художници намират вдъхновение, съсредоточават се върху работата си и организират самостоятелни изложби. АРВИ е домакин на максимум трима художници всеки месец от май до октомври всяка година. Художниците резиденти завършват месечния си престой със самостоятелна изложба в галерия "Хеерц Тооя" във Велико Търново.

  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text

Since 2008 a small farm in Vishovgrad has been renovated and emerged as an independent artist-run entity dedicated to Bulgarian and international visual artists, curators, writers, performers, and researchers. ARVI was established in 2017, having its first artists-in-residence. Since then, it has continued to provide artists with a place to live and a studio for individual artistic practice and research. In addition to introducing Bulgarian village life to international artists, ARVI is a hub for initiating exhibitions and other collaborative projects with other artists, art associations, and cultural institutions today. As such, ARVI benefit both the artist-in-residence and the general public by evolving artistic awareness and insights from the contemporary art world and the everyday life of Bulgaria. After liberation from Ottoman rule, Vishovgrad had a population of around 3500; now, approximately 300 people live in the village. Bulgaria is one of the countries in the world after the fall of the Berlin Wall and communist rule in 1989, with the most significant population decline, effectively creating phenomena such as 'ghost villages.' Although ARVI is apolitical, there are nevertheless potent issues regarding its public situation. The current state of Vishovgrad and other Bulgarian villages depicts the backyard of Europe, rich with a not yet explored embodiment of what we are confronted by in the known stages of arts today — creating intermediary platforms in this environment between art and the public, ARVI seek to evoke new thoughts and ideas, artistic creations, projects, and topics of research.

От 2008 г. малка ферма във Вишовград е обновена и се превръща в независима артистична структура, посветена на български и международни визуални артисти, куратори, писатели, изпълнители и изследователи. ARVI е създадена през 2017 г., като има своите първи резидентни артисти. Оттогава насам тя продължава да предоставя на художниците място за живеене и студио за индивидуална артистична практика и изследвания. Освен че представя живота на българското село на международни артисти, днес ARVI е център за иницииране на изложби и други съвместни проекти с други артисти, арт асоциации и културни институции. По този начин ARVI е от полза както за резидентите-художници, така и за широката общественост, като развива художественото съзнание и прозренията от света на съвременното изкуство и ежедневието на България. След освобождението си от османско владичество Вишовград има население от около 3500 души; сега в селото живеят около 300 души. България е една от страните в света, в които след падането на Берлинската стена и комунистическото управление през 1989 г. населението намалява най-значително, което на практика създава феномени като "села-призраци". Въпреки че АРВИ е аполитично, все пак има силни въпроси, свързани с общественото му положение. Сегашното състояние на Вишовград и други български села изобразява задния двор на Европа, богат на все още неизследвано въплъщение на това, с което се сблъскваме в познатите етапи на изкуствата днес - създавайки посреднически платформи в тази среда между изкуството и публиката, АРВИ се стреми да предизвика нови мисли и идеи, художествени творения, проекти и теми за изследване.