Heerz Tooya
ARV.I

Momchil Enchev
Sellout 0

18.02. – 12.03.2023
 • Missing alternative text
  Sellout 0, 2023 Installation view
 • Missing alternative text
  Sellout 0, 2023 Installation view
 • Missing alternative text
  Sellout 0, 2023 Installation view
 • Missing alternative text
  Sellout 0, 2023 Installation view
 • Missing alternative text
  Sellout 0, 2023 Installation view
 • Missing alternative text
  Sellout 0, 2023 Installation view
 • Missing alternative text
  Sellout 0, 2023 Installation view
 • Missing alternative text
  Sellout 0, 2023 Installation view

Everyday life is presented as immanent fragments beyond their visual nature. SELLOUT is a study of the cognitive and visual information around us, provoking a mental image to the motor skills needed to transfer it onto a carrier with closed eyes. The exhibition is an environment where interaction with different lines of communication is encouraged. And the provoked objectivity, reduced to fragments, brought out of their state of immanence.

Sellout: A situation where someone /something/ does not do what it promised to do or what it is supposed to do. /dictionary.cambridge.org/

Ability to depict without observation, to perceive objects as subjective experiences, words as images, and images as fiction of the consciousness.

This is the first of a series of exhibitions, the main purpose of which is - the simulation of artificial consciousness. - Momchil Enchev

Ежедневието представено като иманентни фрагменти отвъд визуалния си характер. SELLOUT е комбинативно изследване върху когнитивните процеси и визуалната информация около нас. От провокирането на ментален образ, до моториката нужна за прехвърлянето му върху носител със затворени очи. Среда, в която интеракцията с различните линии на свързване е насърчавана. А провокираната предметност, сведена до фрагменти изведени от състоянието си на иманентност.

Sellout: Ситуация, в която някой /нещо/ не прави това, което е обещал да направи или това, което трябва да направи. /dictionary.cambridge.org/

Възможност за изобразяване без наблюдение, за възприемане на обектите като субективни преживявания, думите като образи, а образите като фикция на съзнанието.

Това е първата от серия експозиции, с основна цел симулация на съзнание. - Момчил Енчев

Momchil Enchev (b. 2002) lives and works in V. Tarnovo, Bulgaria. From 2021 he studies "Visual studies” at the University of Veliko Tarnovo "St. St. Cyril and Methodius". In 2022 he initiates a Project for encouragement of the artistic interests of children living in custody of the social services in the Municipality of V. Tarnovo working with a team of volunteers. And participates in a creative program #FutureforKDK to socialize the archive of the former Club of Cultural Figures in Veliko Tarnovo on the initiative of Space for Culture and Social initiatives "TaM".

Момчил Енчев (р.2002г.) живее и работи във В. Търново, България. От 2021г. изучава „Визуални изследвания“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, през 2022г. инициира и осъществява Проект за насърчаване на творческите интереси за деца, настанени в социални услуги в Община В. Търново заедно с екип от доброволци. Участва в творческа програма #БъдещеЗаКДК за социализиране на архива на бившия Клуб на дейците на културата във Велико Търново по отворена покана на Пространство за култура и социални инициативи „TaM“.

The exhibition is supported by Nationa Fund For Culture, program "Creative scholarships", Tequila Bar Fnky Mnky, and the Municipality of Veliko Turnovo.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура, програма "Творчески стипендии".

 • Tequila Bar Fnky Mnky
 • Veliko Tarnovo
 • Национален Фонд „Култура“